Schadebegroting bij verboden onderverhuur (1)

Publicatie in Vastgoedrecht 2008-4

Mr. J. de Koning

Het is de huurder in beginsel verboden om zijn huurwoning aan een ander in gebruik te geven (artikel 7:244 BW). Ook de meeste huurcontracten verbieden onderverhuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Desondanks wordt, vooral in de grote steden, op grote schaal onderverhuurd en daar wordt vaak flink aan verdiend.

1. Inleiding

Geschat wordt dat in Amsterdam 10 à 20% van de sociale woningen wordt onderverhuurd.2 Als de verhuurder bekend raakte met de verboden onderverhuur, werd tot voor kort vaak alleen ontbinding van de huurovereenkomst gevorderd. In een aantal recente zaken3 is behalve ontbinding ook schadevergoeding gevorderd. Op basis van artikel 6:104BWwerd de schade begroot aan de hand van de met de onderverhuur verkregen winst. De vraag is of, en zo ja, in welke gevallen dit artikel zich leent om afdracht van winst uit verboden onderverhuur te verkrijgen.

Lees hier de gehele publicatie (pdf).

Damen & De Koning Advocaten - Schadebegroting bij verboden onderverhuur (1)Damen & De Koning Advocaten - Schadebegroting bij verboden onderverhuur (1)